Nghệ sĩ Thụy Sĩ

Felix Vall Bông | Họa sĩ Nabi | Cuộc sống tĩnh lặng

Bộ sưu tập sau đây bao gồm các bức tranh tĩnh vật của họa sĩ Nabi người Pháp gốc Thụy Sĩ Félix Edouard Vallippi (28 tháng 12 năm 1865 - 29 tháng 12 năm 1925). Đối với ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - và các tác phẩm khác xem:

ĐọC Thêm