Nghệ sĩ Scotland

William Dyce | Họa sĩ hiện thực

Giáo sư William Dyce FRSE RSA RA (1806-1864) tiên phong về giáo dục nghệ thuật nhà nước ở Vương quốc Anh. Dyce học tại Học viện Hoàng gia Scotland, Edinburgh và các trường Học viện Hoàng gia, London. Một trong những sinh viên người Anh đầu tiên của bức tranh Phục hưng Ý đầu tiên **, ông đã đến thăm Ý vào năm 1825 và 1827-1828, gặp gỡ tại Rome một nhóm họa sĩ trẻ người Đức, Nazarenes.

ĐọC Thêm