Nghệ sĩ Scotland

Jack Vettriano, 1951 | Thiên thần sa ngã

Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - xem: Jack Vettriano, 1951 | Họa sĩ hiện thực / tượng hình / thể loại Khác từ Jack Vettriano: Jack Vettriano / Leonard Cohen | Nhảy tôi đến tận cùng của tình yêu ➦ Jack Vettriano ~ Người yêu và những người lạ khác | VideoArt Jack Vettriano, 1951 ~ Người yêu và những người lạ khác ➦ Jack Vettriano, 1951 | Họa sĩ hiện thực / tượng hình / thể loại | Phần.

ĐọC Thêm