Nghệ thuật Phục hưng

Xổ số Lorenzo | Recanati Polyptych / Il Polittico di Recanati, 1506-1508

Recanati Polyptych là một bức tranh của họa sĩ người Ý thời Phục hưng Lorenzo Lotto *, được thực hiện vào năm 1506-1508 và được đặt trong Bảo tàng Công dân của Villa Colloredo Mels, Recanati, Ý. Tác phẩm có niên đại và ký tên Laurent [ius] Lotus MDVIII. Xổ số bắt đầu làm việc trên mảnh vào năm 1506 như một sự cống hiến cho nhà thờ San Domenico ở Recanati.

ĐọC Thêm