Nghệ sĩ hiện thực

Jean-François Millet | Họa sĩ hiện thực

Jean-François Millet ** (4 tháng 10 năm 1814 - 20 tháng 1 năm 1875) là một họa sĩ người Pháp ** và là một trong những người sáng lập trường Barbizon ở vùng nông thôn nước Pháp. Millet ** được ghi nhận cho cảnh nông dân của ông; ông có thể được phân loại là một phần của phong trào nghệ thuật hiện thực. Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - và các tác phẩm khác của Millet, xem:

ĐọC Thêm