Nghệ sĩ Litva

Hanan Milner, 1949 | Họa sĩ tượng hình

Hanan Milner sinh ra ở Litva, Liên Xô cũ. Học tại các trường nghệ thuật Tel-Aviv Renanim và TelmaYallin và tại học viện nghệ thuật Bezalel ở Jerusalem. Tham gia hai cuộc hội thảo của nghệ sĩ người Áo nổi tiếng, Ernst Fuchs Triển lãm trong các phòng trưng bày ở Mỹ, Anh và Israel.

ĐọC Thêm