Nghệ sĩ Đan Mạch

Paul Gustave Fischer | Cảnh quan thành phố | Họa sĩ tượng hình

15 Paul Fischer thuộc thế hệ Fischers thứ tư sống ở Đan Mạch. Gia đình Do Thái này ban đầu đến từ Ba Lan. Để biết ghi chú tiểu sử - bằng tiếng Anh và tiếng Ý - và các tác phẩm khác của Fischer, xem:

ĐọC Thêm