Nghệ sĩ Cuba

Pedro Álvarez Castelló ~ Tango Argentino

Pedro Reinaldo Álvarez Castelló (1967-2004) là một họa sĩ người Cuba đã nổi lên trong thời kỳ đặc biệt của Cuba. Alvarez là một người gốc Havana, Cuba. Ông đã học nghệ thuật tại Escuela Nacional de Bellas Artes "San Alejandro" từ 1980-1985 và Học viện Thượng học sư phạm Enrique Jose Varona từ năm 1986-1991.

ĐọC Thêm