Nghệ sĩ người Anh

Hóa đơn Bate, 1962

Sinh ra ở Liverpool, họa sĩ người Anh Bill Bate tốt nghiệp trường nghệ thuật St. Martin với bằng cử nhân mỹ thuật. Anh ta làm việc chủ yếu với dầu và đặc điểm đặc biệt của anh ta là người săn khói nhợt nhạt xung quanh các dạng sống nổi bật, được tăng cường chỉ bằng cách sử dụng những nét cọ tinh tế của anh ta. Bill chỉ phát triển chuyên môn về các kỹ năng tượng hình trong những năm sinh viên này nhưng học cách thử nghiệm những ý tưởng khác biệt, trừu tượng hơn.

ĐọC Thêm