Nghệ sĩ người Mỹ

Luxo N. P. 1972 | Họa sĩ trừu tượng

Luxo N. P. sinh ra, sống và làm việc tại Thành phố Salt Lake. Ông nổi tiếng với phong trào Nghệ thuật Tự do Vô tư. Nếu bạn tìm kiếm trong một tài liệu tham khảo từ điển cho từ vô nghĩa, bạn sẽ tìm thấy các định nghĩa "chứa đầy cảm giác hoặc đam mê mãnh liệt" và tìm kiếm trực tuyến từ Tự do bạn sẽ khám phá ra các định nghĩa "học thuyết mà con người có quyền tự do lựa chọn trong hành động của mình".

ĐọC Thêm